دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب معانی و بیان 2 تالیف دكتر سیروس شمیسا

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي (3) تالیف سيد علي اكبر حسيني

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب قرائت عربی (1) تالیف مصطفی شعار

دانلود- پاورپوینت بررسی استفاده از پساب در جهت مصارف شهري و غيرشهري

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب فارسی عمومی

دانلود- پاورپوینت نقد بنای کليسای نوتردام

دانلود- پاورپوینت قلم نوري

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب سبک شناسی 2 نثر تالیف دکتر سیروس شمیسا

دانلود- جزوه مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)

دانلود- جزوه مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد (1) (مجموعه تاریخ)

دانلود- جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ)

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب رودكي و منوچهري تالیف دکتر اسماعیل حاکمی

دانلود- جزوه تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)

دانلود- جزوه تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ)

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسي 2 تالیف دكتر حسن انوري

دانلود- جزوه تاریخ جهان (مجموعه تاریخ)

دانلود- پاورپوینت نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ ها

دانلود- جزوه زبان تخصصی عمران

دانلود- پاورپوینت مکاتب عمده ژئوپلیتیک (نظریه های برجسته ژئوپلیتیکی)

دانلود- پاورپوینت اشعه ماورابنفش