دانلود- آشنایی با سيستم روغن افشاني، مزایا و ویژگیهای آن و روغن موتور و مسیر و معایب سیستم روغن ک

دانلود- آشنایی با مرتضي مميز (پدر گرافيك نوين) و زندگینامه ها و فعالیتهای ممیز و گرافیک از نگاه او

دانلود- شفق قطبي، نحوه تشکیل، رنگها، دوره تناوب و ارتفاع آنها و بررسی باد خورشیدی و شفقهای قطبی د

دانلود- آشنايي با روستاي انبوه در استان گيلان، معماری، دامپروری و کوچ نشینی آن

دانلود- بررسی نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

دانلود- صنعت كاغذ سازي و بررسی فرایندهای تولید کاغذ از منابع فیبری کشاورزی

دانلود- آشنایی با استاندارد بين المللي حسابداري شماره 15 (گزارش آثار تغيير قيمتها)

دانلود- طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی و بازاریابی آن و بررسی فنی و مالی طرح

دانلود- حسابداري مديريت و بررسي اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صن

دانلود- طرح تولید نورافكن و معرفی محصول و بررسی فنی، نیروهای انسانی و مالی طرح