دانلود- دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی اقامتگاه کوهستانی

دانلود- دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی مجموعه ایستگاه راه آهن

دانلود- دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بازآفرینی شهرداری

دانلود- مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق و وجدان کاری (فصل دوم)

دانلود- مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تقاضای نیروی کار و زنان کار(فصل دوم)

دانلود- پیشینه پژوهش تورم و نرخ ارز (فصل دوم)

دانلود- مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه و هدفمندی یارانه ها و شاخص فقر (فصل دوم)

دانلود- مبانی نظری و وپیشینه پژوهش جهانی شدن و تورم (فصل دوم)

دانلود- مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن و شدت انرژی (فصل دوم)

دانلود- مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تکانه ها و شوکهای تغییر قیمت نفت (فصل دوم)