تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده بخشی از متن تحقیق: پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض وتحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده|35008987|arshad100|خلق سازمان يادگيرنده, تحقیق خلق سازمان يادگيرنده, دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده, دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده, مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده, پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده, پروژه خلق سازمان يادگيرنده, تحقیق آماده در مورد خلق ساز,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده


بخشی از متن تحقیق:

پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض و
پيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد.
بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چار ه هايي بوده اند و كوشش زيادي در اين راه مبذول
داشته اند. هر چند اين تلا ش ها ب ي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خود به همراه
داشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات اس ت . در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكل
عمل زدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك كلام، جستجوي نسخ ه اي
شفابخش و ابزاري هم ه كاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي كه مدعي حل تمامي
مسائل غامض و پيچي د ه مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر م ي دانند، بارزترين نماد اين
جريان آف تزده هستند.
اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريش ه هاي تفكر ساد ه انگارانه مديران و تبيين
ناتواني هايي كه از اين رهگذر سازما ن ها را گرفتار م ي سازد. كتاب ح اضر راه حلي جديد و اساسي براي
درمان مسائل و مشكلات سازما ن ها ارائه نم ي كند؛ بلكه فراخواني است به تفكر و تدبر و ترك
ساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند.
مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما م ي توانيم از اصو ل و ضوابط كلي آن در
زندگي روزمره خود سود ببري م . هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فرار از تفكر هستند مطالب
چنداني در آن نم يتوان يافت.
(M.I.T.) مؤلف اين كتاب آقاي پيتر سِنگه استاد مدر س ه مديريت انستيتوي تكنولوژي ماساچوست
و يكي از مشاوران برجس ت ه علم مديريت ا س ت. وي يكي از مبدعان كارگا ه هاي مديريت و استفاده از
برگزار كنند ه اين (M.I.T.) روش هاي نوين شبي ه سازي در اين شاخه م ي باشد و طي دو د ه ه گذشته در
كارگاه ها براي چند هزار مدير طراز اول شرك تهاي مختلف جهان بوده است.
پنجمين فرمان /
٣
فصل اول
چگونه اعمال ما واقعيت را ميسازد؟
و چگونه قادر به تغيير آن هستيم؟
“ اهرمي به اندازه كافي بلند به من بدهيد…و به تنهايي قادر خواهم بود جهان را جابهجا كنم.”
از سنين كودكي به ما آموخت ه اند كه مسائل را بايد شكست، كه دنيا را بايد خرد كرد، اين عمل
ظاهرًا باعث م ي شود كه بتوان با مسائل پيچيد ه به سهولت بيشتري برخورد كرد، اما در واقع بهاي پنهان
بسيار گزافي براي آن م ي پردازيم. ما ديگر قادر به ديدن توالي اعمال خود نخواهيم بود و آن حس
دروني ارتباط با يك كل جام ع تر را از دست م ي دهيم. زماني كه تلاش م ي كنيم “تصوير بزرگ” را دريابيم
درذهن خود اجزاي خرد شده آن را كنار هم قرار م ي دهيم و سعي م ي كنيم كه بدا ن ها سامان بخشي م .
اما همان طور كه ديويد بوهم فيزيكدان بيان مي كند، اين عمل بيهود هاي بيش نيست. درست نظير اين
است كه بخواهيم از كنار هم قراردادن تك ه هاي يك آئي ن ه شكسته، تصويري كامل ب ه دست آوريم . بدين
ترتيب پس از مدتي ديگر از صرافت ديدن كل يكپارچه خواهيم افتاد.
ابزارها و ايد ه هايي كه در اين كتاب ارائه م ي شوند، براي زدودن اين باور غلط هستند كه دنيا از
نيروهاي مجزاي غير مرتبط ساخته شده اس ت . زماني كه اين باور غلط را كنار گذاريم، آنگاه قادر به
ساخت “سازمان هاي فر اگير” خواهيم بود . جايي كه الگوهاي تا ز ه فكر كردن پرورش م ي يابد، محلي كه
خواسته ها و تمايلات گروهي محقق م ي شود و بالاخره مجموع ه اي كه در آن افراد پيوسته م ي آموزند كه
چگونه با يكديگر ياد بگيرند.
موفق ترين سازما ن ها در دهه نود آنهايي هستند كه بدان ها “سازمان هاي فراگير” اطلاق مي شود.
توانايي يادگيري زودتر و سريع تر از رقبا، تنها » رييس برنام هريزي كمپاني رويال داچ شل مي گويد
«. مزيت نسبي در دهه آينده خواهد بود
در آيند ه نزديك تنها سازماني م ي تواند ادعاي برتري كند كه قادر باشد از قابلي ت ها، تعهد و
ظرفيت يادگيري افراد در “تمامي” سطوح سازمان به نحو احسن بهر هبرداري نمايد.
“سازمان فراگير ” قابل حصول است چرا كه همگي ما در اعماق وجودمان يك يادگيرنده و يك
آموزنده هستيم....

این تحقیق با فرمت pdf در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 41