پروژه پایانی نیروهای الکتریکی و مغناطیسی

مقدمه امواج الكترومغناطیسی نارسایی الكترومغناطیس كلاسیك در توجیه اثر فوتوالكتریك مكانیك كوانتومی توجیه كوانتومیپدیده فوتوالكتریك توسط انیشتین اثر كامپتون از تولپروژه پایانی نیروهای الکتریکی و مغناطیسی|41009403|arshad100|پروژه پایانی نیروهای الکتریکی و مغناطیسی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه پایانی نیروهای الکتریکی و مغناطیسی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقدمه

امواج الكترومغناطیسی

نارسایی الكترومغناطیس كلاسیك در توجیه اثر فوتوالكتریك

مكانیك كوانتومی

توجیه كوانتومیپدیده فوتوالكتریك توسط انیشتین

اثر كامپتون

از تولید زوج تا اتحاد الكترومغناطیس-گرانش

ماده و پاد ماده

بررسی فرایند تولید و واپاشی زوج

تولید امواج الكترومغناطیسی

با نوسان ذره ی باردار موج الكترومغناطیسی در فضا منتشر می شود

كه فركانس آن با فركانس نوسان ذره ی باردار برابر است

تاثیر گرانش بر انرژی الكترومغناطیسی

نگاهی نوین به شواهد تجربی

قضیه كار و انرژی و تابش الكترومغناطیسی

تغییر میدان الكتریكی و مغناطیسی فوتون

هنگامیكه گرانش روی فوتون كار انجام می دهد

شدت میدانهای الكتریكی و مغناطیسی فوتون افزایش می یابد

بار الكتریكی و نیروی الكتریكی

تولید میدان مغناطیسی توسط بار الكتریكی متحرك

میدان مغناطیسی در اطراف دو سیم حامل جریان الكتریكی

زیر كوانتوم كروموداینامیك

برهمكنش الكترومغناطیسى

كواركها

Quarks

گلوئون وبار-رنگ

مقادیر منفی تابع بتا

شواهد تجربی

امواج الكترومغناطیس، بار - رنگ و مغناطیس-رنگ

بار-رنگ و مغناطیس-رنگ

معادله بار-رنگ و مغناطیس - رنگ

یك ذره ی باردار چگونه امواج الكترومغناطیسی منتشر می كند؟

آلفای گرانش

فضا-زمان چگونه انرژی تولید می كند؟